اخبار

سوابق مهندس مهاجری رئیس شورای فرهنگی وزارت نیرو
1393/11/11
علی اکبر مهاجری رئیس شورای فرهنگی وزارت نیرو دارای مدرک کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری از دانشگاه صنعتی شریف بوده و عضویت در هیئت علمی مجتمع آموزشی و پژوهشی شهید عباسپور (دانشگاه صنعت آب و برق)، مدیرکلی دفتر خدمات مدیریت و روابط صنعتی، معاونت وزیر نیرو در امور سیستم ها و روش ها، مشاور وزیر نیرو و ریاست موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت، معاونت وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی و مجری طرح تدوین چشم انداز و برنامه بلندمدت وزارت نیرو از سوابق اجرایی وی محسوب می شود.
در کارنامه آموزشی و علمی معاون جدید تحقیقات و منابع انسانی وزارت نیرو عضویت در هیئت علمی دانشگاه صنعت آب و برق و عضویت در هیئت علمی موسسه تحقیقات و آموزش مدیریت به چشم می خورد.
وی یکی از مدیران قدیمی صنعت آب و برق ایران است که اولویت کاری خود را مسائل فرهنگی اعلام کرده است .
همچنین ایشان تاکید فراوانی بر ارتباط فرهنگی مستمر با فرزندان همکار دارد.
اولین اردوی فرزندان دانشجوی سال 1393 که در رامسر برگزار گردید و ثمرات بسیار خوبی داشت به پیشنهاد وی برگزار گردید.

لطفا پیام خود را ارسال نماییدارسال پیام